กฎหมาย PDPA กับCookie Consent


2022-11-01 14:51:42

กฎหมายเรื่องคุกกี้ใน PDPA

เนื่องจาก PDPA มีความคล้ายคลึงกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของยุโรป หรือ GDPR ซึ่งเจ้าของเว็บไซต์จะต้องขอความยินยอม (consent) การจัดเก็บข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลก่อน โดยการเก็บใช้ เปิดเผย และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลต้องได้รับความยินยอม ยกเว้นจะมีเหตุอื่นที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 

สำหรับการใช้คุกกี้ มีสาระสำคัญตามกฎหมายดังนี้ 


วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ขอความยินยอมการจัดเก็บคุกกี้ ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ชัดเจน ข้อความไม่กำกวม ไม่สร้างเงื่อนไขให้กับผู้ใช้เว็บไซต์ ผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถเลือกได้ว่าจะให้เว็บไซต์ใช้คุกกี้ หรือข้อมูลประเภทใดได้บ้าง การแจ้งขอจัดเก็บคุกกี้ถือเป็นหลักฐานในการปฏิบัติตาม PDPA เจ้าของข้อมูลสามารถขอยกเลิก หรือถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ โดยให้เจ้าของเว็บไซต์มีกระบวนการรับคำร้องจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ควรเป็นวิธีที่ง่ายไม่ซับซ้อน และไม่กำหนดเงื่อนไข อาจใช้วิธีการยื่นแบบฟอร์ม ส่งคำร้องผ่านช่อง chat หรือส่งอีเมลก็ได้ ความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญ PDPA จึงเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตทุกคน เพราะหากมีข้อมูลรั่วไหล อาจเป็นอันตรายต่อเจ้าของข้อมูลได้ เช่น ข้อมูลด้านสุขภาพ ประวัติการรักษาโรค ข้อมูลการจองโรงแรม หรือเที่ยวบิน แบรนด์ และนักการตลาดจึงต้องระมัดระวังที่จะไม่ละเมิดทั้งกฎหมาย และข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า 


ใครบ้างที่ต้องทำตามกฎหมาย PDPA

นอกจากผู้ใช้งานเว็บไซต์ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองตาม PDPA แล้ว สำหรับผู้ประกอบการ หรือเจ้าของเว็บไซต์ที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA แบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังต่อไปนี้


  1. เจ้าของเว็บไซต์ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เป็นองค์กรที่เก็บหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น บริษัทการตลาดที่เก็บข้อมูลลูกค้า บริษัทขายของออนไลน์
  2. เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้รับการว่าจ้างให้ประมวลผลข้อมูลของลูกค้าหรือบุคคลใดๆ ตามคำสั่งของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
  3. เป็นองค์กรที่อยู่นอกราชอาณาจักร แต่มีการเสนอขายสินค้า หรือบริการให้กับลูกค้าในประเทศไทย มีการโอนถ่ายข้อมูล อาทิ การเฝ้าติดตามพฤติกรรมผู้บริโภค อาจเป็นการตั้งกลุ่มเป้าหมายทำโฆษณาออนไลน์ หรือการรับจองโรงแรมผ่าน


บทลงโทษสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืน PDPA

สำหรับเว็บไซต์หรือผู้ที่ฝ่าฝืน กฎหมาย PDPA มีบทลงโทษทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง

  • โทษทางอาญา จำคุกไม่เกิน  1 ปีหรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • โทษทางแพ่ง จ่ายสินไหมไม่เกิน 2 เท่าของสินไหมที่แท้จริง
  • โทษทางปกครอง ปรับไม่เกิน 5 ล้านบาท
เขียนโดย พชร อ้นพันธ์ | Cloud Engineer


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อให้ท่านได้รับการบริการที่ดีที่สุด โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก นโยบายความเป็นส่วนตัว ที่ลิงก์นี้ กรุณากดยอมรับเพื่อยินยอมให้เราใช้คุกกี้