Democratization


2019-06-11 15:37:12

รู้ก่อนเตรียมตัวก่อน กับ Democratization กลยุทธ์ที่ช่วยให้เข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายขึ้น

 

คงต้องยอมรับว่าแนวโน้มเทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จะเห็นได้ว่าเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับเปลี่ยนองค์กรโดยเน้นให้เกิดองค์กรอัจฉริยะภายใต้กระแสของดิจิทัล ทรานส์ฟอร์มเมชั่นซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใช้ทั่วไป องค์กรธุรกิจรวมไปถึงตลาดแรงงานจะได้เตรียมพร้อมรับมือเรียกได้ว่าเรามาถึงในจุดที่เทคโนโลยีนำไปแล้วคนต่างหากที่ตามไม่ทัน 

 

ที่ผ่านมานั้นจะเห็นว่าทั่วโลกต่างมีการตื่นตัวและตระหนักถึงเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและที่กำลังจะเกิดในอนาคตโดยเฉพาะ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่จะเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญให้กับภาคธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการให้บริการ มีการพูดถึงเทคโนโลยีเรื่องใหม่ๆในหลายด้านโดยจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ People centric เป็นการสร้างความสะดวกสบายแก่มนุษย์ ให้เกิดการทำงานและการใช้งานที่ง่าย สะดวกยิ่งขึ้น และ Smart space เป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ มนุษย์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ซึ่งจะแตกต่างกับปีก่อนๆที่แบ่งเป็นสามกลุ่มคือ Intelligent, Digital และ Mesh

 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะมาพลิกโฉมในทุกภาคส่วนทั่วโลก หลายเทคโนโลยีเป็นชื่อใหม่ซึ่งที่จริงแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่ประยุกต์ใช้งานมาจากเทคโนโลยีเก่าซึ่งได้ถูกพัฒนาขึ้นมาและมีการประยุกต์ใช้งานจนสามารถปรับรูปแบบเทคโนโลยีโดยความสามารถของเทคโนโลยีอื่นๆ และสร้างเป็นรูปแบบที่เหมาะสมให้กับองค์กรหรือผู้ใช้ให้ใช้งานได้สะดวกมากขึ้นและจะมาในรูปแบบของ solution ที่บูรณาการกันให้สามารถสร้างประสิทธิภาพที่สูงขึ้นโดยเทคโนโลยีจะเป็นฝ่ายปรับเข้าหาผู้ใช้มากขึ้น 

 

การกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีโดยยึดเอาผู้ใช้เป็นศูนย์กลางนับเป็นหนึ่งในแง่มุมที่สำคัญที่สุดของเทคโนโลยีโดยพิจารณาถึงผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม และภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการทั้งหมดขององค์กรจะต้องคำนึงถึงผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อมที่จะเกิดขึ้นต่อบุคคลและกลุ่มต่าง ๆ และนี่คือแนวทางการดำเนินงานที่ให้ความสำคัญกับบุคคลเป็นหลัก 

 

Democratization คือ เทคโนโลยีในอนาคต สำหรับปี 2020 ที่อาจช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีให้ทรงประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น Democratization คือ ความเท่าเทียมกันในด้านเทคโนโลยี ที่ทุกคนมีสิทธิในการเข้าถึงความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคหรือธุรกิจได้อย่างง่ายดาย การที่ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีโดยไม่จำเป็นต้องเข้ารับการอบรมที่ผู้สอนคือมนุษย์เพียงช่องทางเดียวและใช้งานได้ง่ายขึ้นด้วย interface ของระบบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเรียนรู้ได้ง่าย หรืออาจมีระบบAI หรือปัญญาประดิษฐ์ฝังอยู่เป็นผู้ช่วยในการใช้งานให้สามารถใช้งานระบบที่ยุ่งยากมีความซับซ้อนได้ง่ายขึ้น โดยใช้ เวลาเรียนรู้น้อยลง 

 

เราสามารถแบ่งองค์ประกอบของ Democratization ออกเป็น 4 ด้าน คือ การพัฒนาซอฟต์แวร์  การวิเคราะห์ข้อมูล  การออกแบบและการเข้าถึงองค์ความรู้ ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีทักษะทางด้าน Data Science ในการวิเคราะห์หรือสร้างรูปแบบของข้อมูล เพียงแต่ผู้ใช้อาศัยเครื่องมือที่มีระบบ AI หรือ โปรแกรมที่มี interface ทำให้ง่ายต่อการเรียนรู้และการใช้งาน ผู้คนธรรมดาสามารถเข้าถึงความเชี่ยวชาญทางเทคนิคหรือทางธุรกิจด้วย Democratization เป็นเทรนด์ที่มีเป้าหมาย ตั้งแต่คนทั่วไป พนักงานที่ไม่รู้เรื่องเทคนิคมากนัก พนักงานในโรงงานไปจนถึงระดับผู้บริหารการบริการแบบกึ่งสำเร็จรูปและแพลตฟอร์มแบบ No-code และ Self-service รวมถึง ระบบ Virtual Assistant ช่วยงานและช่วยตัดสินใจอื่นๆจะมีให้เห็นกันมากขึ้น

 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและโมเดลธุรกิจแบบใหม่ รวมถึงนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและโมเดลต่าง ๆ สามารถส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม คาดว่าในช่วงปี 2020-2023 นั้นจะเกิด Democratization ขึ้นใน 4 รูปแบบ ได้แก่


1. Democratization of Data and Analytics – จะเปิดกว้างต่อนักพัฒนาและผู้ใช้ทั่วไปสามารถใช้เครื่องมือด้านข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลและจะมีเครื่องมือที่จะทำให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดังกล่าวได้ง่ายขึ้น  

2. Democratization of Application Development –ช่วยให้ผู้ใช้พัฒนาแอปพลิเคชั่นหรือระบบที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายด้วย Platform as a Service 

3. Democratization of Knowledge – ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเครื่องมือและระบบที่ช่วยให้พวกเขาใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีไอทีที่ซับซ้อนที่อยู่นอกเหนือทักษะของพวกเขาได้ 

 4. Democratization of Design – ด้วยแพลตฟอร์มที่ช่วยสร้างระบบ AI และ Automation นั้นในตัวเองมันเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและนำทางผู้ใช้ นอกจากนั้น AI และ Automation ก็จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มสำหรับแอปพลิเคชันที่ไม่ใช่ AI ด้วย

 

การเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีที่ทรงพลังมากพอจะสร้างโอกาสและปั่นป่วนธุรกิจได้อย่างมากเนื่องจากเทคโนโลยีได้เข้ามาเป็นสิ่งขับเคลื่อนที่สำคัญในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการบริการให้มีความสามารถในการแข่งขันได้ในตลาดโลก ทิศทางของธุรกิจและแนวคิดทฤษฎีที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกยุคดิจิทัลอีกทั้งธุรกิจทุกวันนี้นั้นแข่งกับเวลามากกว่าที่เคย ผู้บริหารต่างก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือเพื่อไม่ให้ธุรกิจของตนล้าหลังหรือตามคู่แข่งไม่ทัน

 

หลายองค์กรจึงควรศึกษาปรับตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งควรต้องทำความเข้าใจถึงการประยุกต์ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีต่าง ๆ และการนำมาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รองรับการทำงานและต่อยอดธุรกิจซึ่งเป็นสิ่งที่พึงกระทำอย่างยิ่งในยุคนี้ โลกดิจิทัลที่ทุกอย่างอยู่บนปลายนิ้วกำลังหมุนไปด้วยความเร็วสูง ยังมีโลกที่เราจินตนาการไม่ออกรออยู่ข้างหน้าซึ่งเป็นโลกที่เต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทาย


แปลโดย  kirz.com